โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
124 ม.5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056705788
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินชีวิต
     ตามหลักปรัญชาเศรฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
3.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4.  สร้างเสริมระบบทวีภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิต
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน - ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                  แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือในการสร้างเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน และผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความ                      สำคัญและมีส่วนร่มในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว
                  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล