โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
124 ม.5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056705788
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2564 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นมาตรฐานการศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีความพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ดำเนินการตามหลักปรัชญาขอฃเศรษฐกิจพอเพียง