โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
124 ม.5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056705788
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   ตั้งอยู่  เลขที่  124 หมู่ 5 ตำบลน้ำหนาว  อำเภอ  น้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 379 คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน  นักการ จำนวน 3 คน
ครูธุรการ จำนวน 2 คน โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุนทร ระดมสุข